2,4-Dinitro Phenol (1-Hydroxy-2,4-Dinitrobenzene, á-Dinitrophenol)

100 gm

Description

2,4-Dinitro Phenol (1-Hydroxy-2,4-Dinitrobenzene, á-Dinitrophenol)