Boron Trifluoride Etherate (Boron Trifluoride Ethyl Ether complex) 48-53% Bf3

2.5 lit

Description

Boron Trifluoride Etherate (Boron Trifluoride Ethyl Ether complex) 48-53% Bf3